پرداخت آنلاین صورتحساب
در نظرداشته باشید این پرداخت به صورت اتوماتیک در سامانه ثبت خواهد شد و نیازی به پیگیری توسط شما را ندارد.